Mesane kanseri evreleri nelerdir?

Mesane kanseri evreleri nelerdir?

Mesane kanseri evreleri nelerdir? Mesane kanserinin kaç veresi vardır?  Mesane kanseri evreleri ve aşamaları nelerdir? Mesane kanseri evrelerini anlayabilmek için, mesane duvarının katmanlarını bilmekte fayda vardır. Mesane duvarı en içte üretelyum adı verilen astar tabakasından oluşur. Bu tabaka mesanenin içini tamamen kaplar. Aynı zamanda böbreklerin ve böbreklerden idrar kesesine uzanan idrar kanalarının içi de yine bu tabaka ile örtülüdür. Üretelyum tabakasının altında mesane duvarının asıl tabakası olan kaslar mevcuttur. Bu kasların kasılmasıyla birlikte mesane içinde bulunan idrar dışarıya atılır. Kas tabakakasından sonra mesaneyi en dıştan saran tabakaya ise seroza adı verilir. Yani mesane içeriden dışarıya doğru üreteltum, kas ve seroza olmak üzere üç tabakadan oluşur.

Mesane kanseri ya da mesane tümörü, idrar kesesinden kaynaklanan alan bir kanserdir. Mesane, idrar kesesi ya da idrar torbası, böbreklerin ürettiği idrarı depolayan bir organdır. Mesane kaslardan oluşan bir kese gibidir. Karnın alt bölgesinde, göbeğin hemen altında bulunur. Mesanenin kapasitesi 500 mililitre  kadardır. Mesanenin iç yüzü özel bir tabaka ile örtülüdür. Mesane kanseri, idrar kesesinin içini döşeyen tabakada bulunan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu oluşur. Mesane tümörü olarak da bilinir.  Mesane tümörü sık görülen bir hastalıktır. Erkeklerde kadınlarda olduğundan daha yaygındır. Her yaşta görülebilir, ancak daha çok 60 yaşın üstündeki kişilerde görülür.

Mesane Kanserinde Evreleme (Hastalık Yayılımı) Ne Demek?

Mesane kanseri tanısı konulduğunda öncelikle hastalığın evrelemesini belirlemek gerekir. Peki evreleme ne demek? En basit tanımıyla evreleme, kanserin yayılım durumunun belirlenmesi işlemidir. Evreleme kanser hastalığında çok önemlidir. Çünkü uygulanacak tedavi planı evrelemeye göre yapılır. Mesane kanseri evrelemesinde, kanserin mesane duvarına ya da vücudun diğer organlarına olan yayılımı araştırılır. Yani mesane kanserinin mesane duvarındaki derinliği ve vücuttaki yaygınlığı tespit edilir. Bazen evreleme için ultrason, BT ürografi (bilgisayarlı tomografi ürografi), MRI (manyetik rezonans görüntüleme), IVU (intravenöz ürogram) veya kemik sintigrafisi gibi  testler gerekebilir. Bazen hastalığın evrelemesinin tamamlanabilmesi için, hastanın ameliyat olması gerekebilir. Kesin evreleme ameliyatta çıkarılan mesane ve lenf bezlerinin incelenmesiyle tamamlanır.

Mesane Kanseri Evreleri Nelerdir? Mesane Kanseri Evrelemesi Nasıl Yapılır?

Mesane Kanseri Evreleri

Mesane kanserinin, mesane duvarının katmanlarına ve vücudun diğer bölümlerine olan yayılma durumunun araştırılmasına “mesane kanserin evrelemesi” adı verilir. Yapılan bu evreleme sonrasında hastalığın yaygınlığı hakkında bilgi edinilir. Diğer tüm kanserlerin evrelemesinde olduğu gibi, mesane kanserinde de evrenin bilinmesi, hastalığın tedavilerin planlanmasında önem taşımaktadır.

Aşağıdaki tanı yöntemleri mesane kanseri evreleri için, mesane kanserinin evlendirilmesinde kullanılır;

Sistoskopi: Üretra adı verilen idrar kanalı ve idar kesesinin içinin özel bir alet ile incelenmesi işlemidir. İdrar kanalı ile birlikte mesanenin içi direkt görülerek değerlendirilir. ucunda ışık ve kamera olan bir cihaz olan sistoskop ile üretradan girilerek mesaneye kadar ilerletilmesi şeklinde uygulanan bir işlemdir. Bu işlem sırasında kanser şüphesi olan alanlardan incelemek için parça (biopsi) alınabilir.

TUR Mesane Ameliyatı: Mesane kanserinin transüretral rezeksiyonu ya da kısaca TUR mesane ameliyatı, mesane kanserlerinde hem tanı hem de tedavi için uygulanır. Mesane kanseri ve evreleri belirlemede yardımcı olur. Yüzeysel kanserlerin yani mesanenin mukozasında bulunan, mesane duvarının kas tabakasına kadar uzanmayan kanserlerin tedavisinde kullanılır.

TUR ameliyatı genel anestezi altında yapılır. Vücutta herhangi bir kesi yapılmadan, idrar kanalından girilerek mesaneye ulaşılır ve ameliyat gerçekleştirilir. Ucunda “U” şeklinde küçük bir tel olan bir alet ile kanser dokusuna ulaşılır. Üzerinden elektrik akımı geçen bu tel ile kanserli doku kesilerek vücuttan çıkartılır.

TUR ameliyatı bitiminde, içeride kanal ve gözle görülmeyen kanser hücrelerini yok etmek için mesane içine kemoterapi ilacı verilir.

Bilgisayarlı Tomografi (BT): Bilgisayarlı tomografi ile diğer bir çok kanserde olduğu gibi mesane kanserinde de, özellikle kanser dokusunun büyüklüğü, mesane içindeki, mesane duvarındaki derinliği, kanser dokusunun mesane dışına taşıp taşmadığı hakkında bilgi edinilir. Bilgisayarlı tomografi mesane kanseri yaygınlığı ve evreleri belirlemede kullanılır.

Manjetik Rezonans Görüntüleme (MRI): Mesane kanserinin değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografiye bir üstünlüğü yoktur. Mesane kanseri hakkında bilgisayarlı tomografi ile aynı düzeyde bilgi verir.

Kemik Sintigrafisi: Kanser hücrelerinin kemiklere sıçrayıp sıçramadığı hakkında bilgi veren bir tetkiktir. Damar yoluyla vücuda verilen özel bir madde, kan dolaşımına karışarak kemikte bulunan kanser hücrelerinde toplanır. Bu maddenin toplandığı kemik görüntüleri bir tarayıcı tarafından görüntülenir.

Akciğer Grafisi-Akciğer Tomografisi: Mesane kanserinin akciğerlere sıçrayıp sıçramadığını anlamak için yapılmaktadır.

Mesane Kanseri Evreleri Nelerdir?

mesane kanseri evrelemesi

Mesane kanseri evreleri, hastalığın yayılım alanı ve ne kadar agresif olduğunu bilmek için önemlidir. 0’dan 4’e kadar sıralanmış olan evreler kanserin mesane duvarı içindeki ilerleme derecesini gösterir. Mesane kanserinin en erken evresi 0, en ilerlemiş evresi ise 4 rakamı gösterilir.  Günümüzde mesane kanseri evrelemesi için TNM sınıflaması kullanılır. Peki TNM sınıflaması ne demek?

TNM sınıflamasındaki;
T: Kanserin mesane duvarındaki derinliğini ifade eder.
N: Mesane kanserinin lenf bezlerini tutup tutmadığını ifade eder.
M: Mesane kanserinin uzak organlara yayılıp yayılmadığını (metastaz) ifade eder.
Mesane duvarı içten dışa doğru üretelyum (mukoza), kas tabakası, seroza ve mesane çevre yağ tabakasından oluşur. Mesanedeki kanser, en içteki mukoza tabakasından kaynaklanır ve derinlerdeki tabakalara sirayet ettikçe “T” derecesi artar.

Mesane Kanserinin Kaç Evresi Vardır? Mesane Kanseri Evreleri Nelerdir?

TNM sınıflamasına göre mesane kanseri evreleri şöyledir;

Tx: Kanserin evresi değerlendirilmemiş.

T0: Kanser  yok.

Ta: Kanser üretelyum tabakasında (mukozada) sınırlı kalmış, bir alt tabakaya sirayet etmemiştir.

Tis: Karsinoma in situ da denir. Kanser mukoza tabakasındadır.

T1: Kanser mukoza tabakasındadır, ancak lamina propriaya adı verilen tabakaya sirayet etmiştir.

T2: Kanser kas tabakasına sirayet etmiştir.
T2a: Kanser yüzeysel kas tabaksını tutmuştur.
T2b: Kanser kas tabakasının derinlerini de tutmuştur.
T3: Kanser mesane dışına çıkmış, mesane etrafındaki yağ tabakasına sirayet etmiştir.
T3a: Yağ tabakasına mikroskopik seviyede sirayet etmiştir.
T3b: Yağ tabakasına gözle görülür bir şekilde sirayet etmiştir.
T4: Kanser prostat, vajina, rahim, leğen kemiği, karın duvarına kadar ilerlemiştir.
T4a: Kanser prostat, vajina veya rahime sirayet etmiştir.
T4b: Tümör leğen kemiği veya karın duvarına kadar ilerlemiştir.

Bölgesel Lenf Bezleri

Nx: Bölgesel lenf bezlerinde kanser varlığı araştırılmamış
N0: Bölgesel lenf bezlerinde kanser yok
N1: Bölgesel lenf bezinde 2 cm’den küçük lenf bezi yayılımı var
N2: Bölgesel lenf bezinde 2-5 cm arasında, tek ya da 5 cm’den küçük birçok lenf bezi yayılımı var
N3. Bölgesel lenf bezinde 5 cm’den büyüklenf bezi yayılımı var

Uzak yayılım

Mx: Uzak organlara yayılım olup olmadığı araştırılmamış.
M0: Uzak organlara yayılım yok.
M1: Uzak organlara (karaciğer, akciğer, kemik gibi) yayılım var.

Özet olarak;

Mesane kanseri evreleri, doğru mesane kanseri tedavisi seçiminde büyük önem taşır. Bu yüzden hastalığın evrelemesinin doğru bir şekilde yapılması gerekir.